Vilom shabd in hindi | विलोम विपरीतार्थक शब्द (Antonyms)

Loading...

आज हम लोग जानेंगे Vilom shabd के बारे में, विलोम शब्द किसे कहते हैं, यह क्या है और इसके कुछ उदाहरण देंगे जिससे आप पढ़ के आसानी से किसी भी शब्द का विलोम शब्द बता सकते हैं |

विलोम शब्द किसे कहते हैं?

वह शब्द जो एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ बताते है उसे विलोम शब्द कहते हैं।

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

दूसरे शब्दों में – वे शब्द जो किसी दूसरे शब्द के विपरीत अर्थ को दर्शाते हैं, विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण:- रात-दिन, अल्पायु-दीर्घायु,अनुराग-विराग, आदि-अंत, आग्रह-दुराग्रह शब्द विपरीत शब्द हैं। Vilom shabd उनके सामने शब्द के उल्टा अर्थ को प्रकट करते हैं।

Vilom Shabd in hindi

(अ, आ)

शब्दविलोमशब्दविलोम
अनुरागविरागआदिअंत
आगामीगतआग्रहदुराग्रह
अमृतविषअथइति
अन्धकारप्रकाशअल्पायुदीर्घायु
अनुजअग्रजआकर्षणविकर्षण
अधिकन्यूनआदानप्रदान
आलस्यस्फूर्तिअर्थअनर्थ
अपेक्षानगदअतिवृष्टिअनावृष्टि
आदर्शयथार्थआयव्यय
आहारनिराहारआविर्भावतिरोभाव
आमिषनिरामिषअभिज्ञअनभिज्ञ
आजादीगुलामीअनुकूलप्रतिकूल
आर्द्रशुष्कअल्पअधिक
अनिवार्यवैकल्पिकअमृतविष
अगमसुगमअभिमाननम्रता
आकाशपातालआशानिराशा
अनुग्रहविग्रहअपमानसम्मान
आश्रितनिराश्रितअनुजअग्रज
अरुचिरुचिआदिअंत
आदानप्रदानआरंभअंत
आयव्ययअर्वाचीनप्राचीन
अवनतिउन्नतिआदरअनादर
आयातनिर्यातअनुपस्थितउपस्थित
आलस्यस्फूर्तिअतिवृष्टिअनावृष्टि
आस्तिकनास्तिकआलस्यस्फूर्ति
आदर्शयथार्थअच्छासाफ
अच्छासुन्दरअजीबअनोखा
अक्सरकभी कभारअनुमति देनामना करना
अमावस्यापूर्णिमाअस्तउदय
अनुलोमप्रतिलोमअनुरक्तिविरक्ति
अमरमर्त्यअग़्निजल
अल्पसंख्यकबहुसंख्यकआधुनिकबहुसंख्यक
आधुनिकप्राचीनआगामीविगत
आचारअनाचारआत्मापपरमात्मा
आदानप्रदानआयातनिर्यात
आकाशपातालआग्रहअनाग्रह
आकीर्णविकीर्णआधारआधेय
आसक्तअनासक्तआभ्यन्तरबाह्म
अतिथिआतिथेयआदत्तप्रदत्त
आनाजानाआहानविसर्जन
अदोषसदोषअनाथसनाथ
अनुरक्तिविरक्तिअरागसुराग
अस्वस्थस्वस्थअगलापिछला
अवनिअम्बरअनाहूतआहूत
अतुकान्ततुकान्तअत्यधिकअत्यल्प
अधःउपरिअधुनातनपुरातन
अनुग्रहविग्रहअर्पितगृहीत
अर्जनवर्जनअपेक्षाउपेक्षा
अधमउत्तमअंगीकारअस्वीकार
अज्ञविज्ञअघअनघ
अकालसुकालअर्थीप्रत्यर्थी
अनैक्यऐक्यअंतअनंत
अचरचरअर्वाचीनप्राचीन
आवश्यकअनावश्यकआधुनिकप्राचीन
आदिअनादिआगतअनागत
आश्रितनिराश्रितआरोहअवरोह
आवृतअनावृतआस्थाअनास्था
आकुंचनप्रसारणअवरप्रवर
अकामसुकामअन्तरंगबहिरंग
अर्पणग्रहणअवनतिउन्नति
अतिअल्पअनेकताएकता
अनित्यनित्यअतलवितल
अधिकारीअनाधिकारीअंतर्मुखीवहिर्मुखी
अश्रुहासअभिज्ञअनभिज्ञ
अग्रपश्चअपमानसम्मान
अथइतिअन्तर्द्वन्द्वबहिर्द्वन्द्ध
आकर्षणविकर्षणआधारनिराधार
आच्छादितअनाच्छादितआभ्यन्तरबाह्रय
आगमलोपआगामीविगत
आदिष्टनिषिद्धआलोकअंधकार
अपनापरायाअनेकएक
अवनतउन्न्तअजेयजेय
अदेयदेयआशानिराशा
आग्रहीदुराग्रहीआतुरअनातुर

 

(इ, ई)

शब्दविलोमशब्दविलोम
इतिअथइसकाउसका
ईषतअलमइकट्ठाअलग
इच्छितअनिच्छितइहलोकपरलोक
इच्छाअनिच्छाइष्टअनिष्ट
ईदमुहर्रमईश्वरजीव
ईशअनीश

(उ, ऊ,)

शब्दविलोमशब्दविलोम
उत्साहनिरुसाहउद्यमीनिरुद्यम
उपयुक्तअनुपयुक्तउच्चनिम्र
उद्धतविनीतउदयाचलउस्ताचल
उत्तरायणदक्षिणायनउधारनकद
उपभुक्तअनुपभुक्तउद्यमनिरुद्यम
उपस्थितअनुपस्थितउर्ध्वअधो
ऊपरनीचेउत्तीर्णअनुत्तीर्ण
उपचारअपचारउपमेयअनुपमेय
उपमाअनुपमाउपायनिरुपाय
उपयोगदुरूपयोगउत्तमअधम
उग्रसौम्यउपसर्गप्रत्यय
उर्ध्वगामीअधोगामीऊँचनीच
उपकारअपकारउदारअनुदार
उदयअस्तउत्तीर्णअनुत्तीर्ण
उधारनकदउत्थानपतन
उत्कर्षअपकर्षउत्तरदक्षिण
उद्यमीआलसीउर्वरऊसर
उत्तमअधमउपसर्गप्रत्यय
उदारकृपणउत्कृष्टनिकृष्ट
उपयोगदुरूपयोगउत्कर्षअपकर्ष
उदात्तअनुदात्तउधारनकद
उन्नतिअवनतिउदघाटनसमापन
उन्मीलननिमीलनउत्तरायणदक्षिणायन
उर्ध्वनिम्नउऋणऋण
उन्मुखविमुखउद्यमनिरुद्यम

200 vilom shabd

( ए, ऐ )

शब्दविलोमशब्दविलोम
ऐश्वर्यअनैश्वर्यएकाग्रचंचल
ऐक्यअनैक्यएकताअनेकता
एकअनेकऐसावैसा
एकलबहुलऐहिकपारलौकिक
एड़ीचोटीएेतिहासिकअनैतिहासिक
एकताअनेकताएकत्रविकर्ण

 

( ओ, औ )

 

शब्दविलोम
औचित्यअनौचित्य
औपचारिकअनौपचारिक
ओजस्वीनिस्तेज
औपन्यासिकअनौपन्यासिक

 

(क)

 

शब्दविलोमशब्दविलोम
कठोरकोमलकृष्णशुक्ल
कनिष्ठज्येष्ठकपटीनिष्कपट
कुटिलसरलक्रोधक्षमा
कृपणदाताकर्मठअकर्ममण्य
कुख्यातविख्यातकनिष्ठज्येष्ठ
कपूतसपूतकृष्णशुक्ल
कुसुमवज्रकलंकनिष्कलंक
कदाचारसदाचारकर्कशसुशील
कसूरवारबेकसूरकटुमधुर
क्रियाप्रतिक्रियाकृतज्ञकृतघ्न
कड़वामीठाक्रुद्धशान्त
क्रयविक्रयकर्मनिष्कर्म
कीर्तिअपकीर्तिकुरूपसुरूप
करुणनिष्ठुरकायरनिडर
क्रूरअक्रूरकृत्रिमप्रकृत
कर्मण्यअकर्मण्यकोपकृपा
कलआजक्रमव्यक्तिक्रम
कनीयवरीयकार्यअकार्य
कठिनसरलक्रूरअक्रूर
कुकृतिसुकृत्यकलुषनिष्कलुष

Vilom shabd in Hindi for Class 4

( ख )

शब्दविलोमशब्दविलोम
खगोलभूगोलखुलाबन्द
खंडनमंडनखलसज्जन
खिलनामुरझानाखुशीदुख
खेदप्रसन्नताख्यातकुख्यात
खाद्यअखाद्यखीझनारीझना
खराखोटा

 

( ग )

शब्दविलोमशब्दविलोम
ग्रस्तमुक्तग्राह्यत्याज्य
गगनपृथ्वीगरलसुधा
गृहस्थसंन्यासीगतआगत
गुणदोषगमनआगमन
गेयअगेयगर्मीसर्दी
गीलासूखागहराछिछला
गुणदोषगरीबअमीर
गुप्तप्रकटगुरुशिष्य
गोचरअगोचरगमनआगमन
गद्यपद्यग्राम्यशिष्ट
गम्भीरवाचालगृहीतत्यक्त
गणतन्त्रराजतन्त्रगृहीत्यागी

 

( घ )

शब्दविलोम
घटनाबढ़ना
घनतरल
घातप्रतिघात
घरेलूबाहरी
घरबाहर
घृणाप्रेम

 

( च, छ )

शब्दविलोमशब्दविलोम
चढावउतारचंचलस्थिर
चतुरमूढ़चिरअचिर
चलअचलचीरसाधु
चरअचरचाहअनचाह
चोरसाधुचिन्मयजड़
चतुरमूढ़चिरअचिर
छाँहधूपछलीनिश्छल
छूतअछूत

 

Antonyms in Hindi

(ज, झ )

 

शब्दविलोमशब्दविलोम
जोड़घटावजेयअजेय
जीतहारजवानीबुढ़ापा
जाग्रतसुषुप्तजाड़ागर्मी
जंगमस्थावरजातिकुजाति
झूठसचझोपड़ीमहल
जीवितमृतजातीयविजातीय
ज्वारभाटाजल्ददेर
ज्योतिर्मयतमोमयजागृतिसुषुप्ति
जीवनमरणजड़चेतन
जंगमस्थावरजटिलसरस
जयपराजयजन्ममृत्यु
ज्येष्ठकनिष्ठजागरणनिद्रा
ज्योतितमजलस्थल

 

( त, थ )

शब्दविलोमशब्दविलोम
तृषातृप्तितृष्णावितृष्णा
तिक्तमधुरतीक्ष्णकुंठित
त्याज्यग्राह्यतुलअतुल
तृप्तअतृप्तथलचरजलचर
थोड़ाबहुतथोकफुटकर
तारीफशिकायततरुणवृद्ध
तुच्छमहानतापशीत
तमआलोकतीव्रमन्द
तुच्छमहान्तिमिरप्रकाश
तामसिकसात्त्विकतुकान्तअतुकान्त
तरलठोसतानाभरनी

( द )

शब्दविलोमशब्दविलोम
दिनरातदीर्घकायकृशकाय
दातासूमदक्षिणवाम
दृढविचलितदुर्बलसबल
दूषितस्वच्छदुराशयसदाशय
देयअदेयदिवारात्रि
दृश्यअदृश्यदुःशीलसुशील
दोषीनिर्दोषीदानीकंजूस
दुरुप्रयोगसदुप्रयोगदुर्जनसज्जन
दयालुनिर्दयदुर्दान्तशांत
दानवदेवदुर्गन्धसुगन्ध
दिवारात्रिदेयअदेय
दीर्घकायकृशकायदूषितस्वच्छ
दुर्बलसबलदक्षिणवाम
दातायाचकदिनरात
देवदानवदुराचारीसदाचारी
दुष्टसज्जनदासस्वामी
दोषगुण

 

( ध )

शब्दविलोमशब्दविलोम
धनीनिर्धनध्वंसनिर्माण
धर्मअधर्मधीरअधीर
धूपछाँवधनीनिर्धन
धरागगनधृष्टविनीत

 

(न)

शब्दविलोमशब्दविलोम
नयापुरानानित्यअनित्य
नश्वरशाश्वतनिर्दोषसदोष
निन्दास्तुतिनिरक्षरसाक्षर
निडरकायरनरकस्वर्ग
निर्धनधनीनकलअसल
नास्तिकआस्तिकनकरात्मकसकरात्मक
नेकीबदीनिरामिषसामिष
निष्कामसकामनिन्द्यवन्द्य
नखशिखनिषिद्धविहित
निद्राजागरणनिराकारसाकार
निश्छलछलीनमक हरामनमक हलाल
निषेधविधिनिश्चेष्टसचेष्ट
नरनारीनैसर्गिककृत्रिम
नगदउधारनीरससरस
निर्गुणसगुननिर्जीवसजीव
न्यायअन्यायनामअनाम
निरर्थकसार्थकनेकबद
नैतिकअनैतिकनिराशाआशा
नूतनपुरातननकलीअसली
निर्माणविनाशनिकटदूर
निरक्षरसाक्षरन्यूनअधिक
निन्दास्तुतिनागरिकग्रामीण
निर्मलमलिननिरामिषसामिष
निर्लज्जसलज्जनिर्दोषसदोष
नगरग्रामनिर्दयसदय

 

( प, फ )

 

शब्दविलोमशब्दविलोम
पण्डितमुर्खपक्षविपक्ष
प्रमुखसामान्यप्रारम्भिकअन्तिम
प्रशंसानिन्दापरार्थस्वार्थ
पुरस्कारदण्डपूर्ववर्तीपरवर्ती
प्रत्यक्षपरोक्षपूर्वअपूर्व
प्रातसायप्रकाशअंधकार
पतिव्रताकुलटापापपुण्य
प्रलयसृष्टिपवित्रअपवित्र
प्रेमघृणाप्रश्नउत्तर
पूर्णअपूर्णपरतंत्रस्वतंत्र
परमार्थस्वार्थपुरुषकोमल
प्रधानगौणप्रवृत्तिनिवृत्ति
प्राचीननवीनप्राकृतिककृत्रिम
पुष्टअपुष्टपरिश्रमविश्राम
पूर्णताअपूर्णताप्रयोगअप्रयोग
पठितअपठितपाश्चात्यपौर्वात्य
प्रसादविषादपुण्यपाप
परमार्थस्वार्थपात्रकुपात्र
पतनउत्थानपरायाअपना
प्रज्ञमूढ़प्रशंसानिंदा
पानीआगपुरातननवीन
पूर्ववतनूतनवतपरार्थस्वार्थ
प्रजाराजापुरुषस्त्री
पराजयजयपताखोज
पवित्रअपवित्रप्रख्यातअख्यात
प्रतिकूलअनुकूलप्रलयसृष्टि
प्रकटगुप्तपालकसंहारक
पूर्वउत्तरपूर्णिमाअमावस्या
पूर्णअपूर्णपरकीयस्वकीय
पतनोन्मुखविकासोन्मुखप्रमुखगौण
प्राचीप्रतीचीफूटमेल
फायदानुकसानफलनिष्फल
फूलनामुरझाना

 

( ब, भ )

शब्दविलोमशब्दविलोम
बाढ़सूखाबुराईभलाई
बन्धनमुक्तिबर्बरसभ्य
बाह्यअभ्यन्तरबहिरंगअन्तरंग
बलवान्बलहीनबढ़ियाघटिया
बैरप्रीतिबदनेक
बद्धमुक्तबाढ़ग्रस्तसूखाग्रस्त
बुराअच्छाभूतभविष्य
भोगीयोगीभौतिकआध्यात्मिक
भद्रअभद्रभावअभाव
भयनिर्भयभूगोलखगोल
भूलोकद्युलोकभेदअभेद
भोग्यअभोग्यभलाबुरा
भिखारीदाताभारीहल्का

 

(म)

 

शब्दविलोमशब्दविलोम
मानवतादानवतामृदुलकठोर
मानवदानवमुखपृष्ठ
मिलनविरहमृतजीवित
मुनाफानुकसानमहात्मादुरात्मा
मानअपमानमित्रशत्रु
मधुरकटुमिथ्यासत्य
मौखिकलिखितमोक्षबंधन
मंगलअमंगलमितव्ययअपव्यय
मूकवाचालमसृणअमानवीय
मीठाकड़ुवामृदुलरुक्ष
मालिकनौकरमलिननिर्मल
मनुजदनुजमर्त्यअमर
मातापितामानकअमानक
मूकवाचालमरणजीवन
मेहनतीआलसी

 

(य, र, ल)

 

शब्दविलोमशब्दविलोम
यशअपयशयोगवियोग
योगीभोगीयथार्थकल्पित
राजतन्त्रजनतन्त्ररतविरत
रागीविरागीरचनाध्वंस
रक्षकभक्षकराजारंक
रागद्वेषरूपवान्कुरूप
रिक्तपूर्णरात्रिदिवस
रातदिनरामरावण
रंगीनबेरंगरुग्णस्वस्थ
लघुगुरुलौकिकअलौकिक
लिप्तअलिप्तलुप्तव्यक्त
लायकनालायकलाभहानि
लिखितअलिखितलेनदेन
लौहस्वर्ण

(व)

शब्दविलोमशब्दविलोम
विधवासधवाविजयपराजय
वसंतपतझरविरोधसमर्थन
विशुद्धदूषितविषमसम
विद्वानमूर्खविवादनिर्विवाद
विशिष्टसाधारणविस्तृतसंक्षिप्त
विशेषसामान्यबहिष्कारस्वीकार
वृद्धिह्रासविमुखसम्मुख
वैतनिकअवैतनिकविशालकायक्षीणकाय
वीरकायरवृहतलघु
व्यस्तअव्यस्तव्यवहारिकअव्यावहारिक
विपत्तिसम्पत्तिवृष्टिअनावृष्टि
वक्रसरलविशिष्टसामान्य
वियोगमिलनविधिनिषेध
वरदानअभिशापविपन्नसम्पन्न
विस्तारसंक्षेपवृद्धतरुण
वादीप्रतिवादीविकासह्रास
विरहमिलनविषअमृत
विरतनिरतविकीर्णसंकीर्ण
वैमनस्यसौमनस्यव्यस्तअकर्मण्य
विक्रयक्रयविधवासधवा
व्याससमासविश्लेषणसंश्लेषण
विसर्जनअहानवैतनिकअवैतनिक
विजयपराजयवनमरु
विश्वासअविश्वासव्यर्थअव्यर्थ
विनीतउद्धतविपदसम्पद
विशिष्ठसाधारणव्ययआय
विस्तृतसंक्षिप्तविख्यातकुख्यात
विषादआहदवन्यपालित
विकर्षआकर्षवियोगसंयोग
विशेषसामान्यवक्रऋजु
विनाशनिर्माणविशालकायलघुकाय
विसर्जनसर्जन

 

(स)

शब्दविलोमशब्दविलोम
सौभाग्यदुर्भाग्यसाक्षरनिरक्षर
साधुअसाधुसुजनदुर्जन
सुपुत्रकुपुत्रसुमतिकुमति
सरसनीरससचझूठ
साकारनिराकारसजीवनिर्जीव
सुरअसुरसंक्षेपविस्तार
सरसनीरससौभाग्यदुर्भाग्य
सुगंधदुर्गन्धसगुणनिर्गुण
सक्रियनिष्क्रयसफलअसफल
सज्जनदुर्जनसंतोषअसंतोष
सावधानअसावधानसबलनिर्बल
संधिविच्छेदस्वस्थअस्वस्थ
सुखदुःखसरलकठिन
सुन्दरअसुंदरस्वदेशविदेश
शिक्षितअशिक्षितसंजीवनिर्जीव
सदाचारदुराचारसमविषम
सफलविफलसजलनिर्जल
स्वजातिविजातिसम्मुखविमुख
सार्थकनिरर्थकसकर्मनिष्कर्म
सुकर्मकुकर्मसगुणनिर्गुण
सबलदुर्बलसनाथअनाथ
सहयोगीप्रतियोगीस्वतन्त्रापरतन्त्रा
संयोगवियोगसम्मानअपमान
सकामनिष्कामसाकारनिराकार
सुलभदुर्लभसुपथकुपथ
स्तुतिनिन्दस्मरणविस्मरण
सशंकनिश्शंकसन्तोषअसन्तोष
सुधागर्लसंकल्पविकल्प
संन्यासीगृहस्थस्वधर्मविधर्म
समष्टिव्यष्टिसंघटनविघटन
समूलनिर्मलसत्कर्मदुष्कर्म
सुमतिकुमतिसंकीर्णिविस्तीर्ण
सदाशयदुराशयसमासव्यास
स्वल्पायुचिरायुसुसंसगतिकुसंगति
सुपरिणामदुष्परिणामसखाशत्रु
सौम्यअसौम्यसुगमदुर्गम
सुशीलदुःशीलस्थूलसूक्ष्म
स्वामीसेवकसृष्टिप्रलय
सन्धिविग्रहस्थिरचंचल
सबाधनिर्बाधसत्कारतिरस्कार
स्वार्थनिस्वार्थसापेक्षनिरपेक्ष
सक्षमअक्षमसादरनिरादर
सलज्जनिर्लज्जसदयनिर्दय
सुलभदुर्लभसंकोचअसंकोच
सभ्यअसभ्यसुदूरअदूर
सभयनिर्भयसामान्यविशिष्ट
सुकालअकालसविकारनिर्विकार
सुबहशामस्वप्नजागरण
स्मरणविस्मरणसंगतअसंगत
स्वदेशीपरदेशीसुभगदुभग
समाजव्यक्तिसंगनिःसंग
स्वकीयापरकीयासामान्यविशिष्ट

 

Opposite words in Hindi

( श, ह, क्ष, ज्ञ )

 

शब्दविलोमशब्दविलोम
शत्रुमित्रश्रीगणेशइतिश्री
श्रद्धाघृणाश्यामागौरी
स्वर्गनरकस्वीकृतअस्वीकृत
शुक्लकृष्णश्र्वेतश्याम
शासकशासितशयनजागरण
श्रव्यदृश्यशोषकपोषक
श्लीलअश्लीलशान्तिक्रान्ति
शूरकायरशयनजागरण
शीतउष्णशुभअशुभ
शुष्कआर्द्रशकुनअपशकुन
स्वदेशविदेशस्वाधीनपराधीन
स्तुतिनिंदाशुक्लकृष्ण
शिवअशिवश्वेतश्याम
शरणअशरणशासकशासित
षंडमर्दषंडत्वपुंसत्व
ह्स्वदीर्घहितअहित
हर्षशोकहिंसाअहिंसा
हँसनारोनाहासरुदन
क्षरअक्षरक्षम्यअक्षम्य
क्षुद्रविशालक्षणिकशाश्वत
क्षमाक्रोधक्षुद्रमहत
क्षमादण्डज्ञानअज्ञान
हारजीत

vilom shabd kise kahate hain

Read more:-

Loading...
Loading...

इस पोस्ट में आप लोग Vilom shabd यानी विपरीतार्थक शब्द के बारे में जाने हैं | जितने भी Vilom shabd है सभी को वर्णमाला के अनुसार सूची में दिया गया है जिससे आपको खोजने में आसानी होगी आशा करता हूं यह पोस्ट आप लोगों का अच्छा लगा होगा धन्यवाद

Loading...
Loading...

Leave a Comment